Kranen     

 

 

Wordt geupdate

 

 

 

 

 

kranen

heftrucks

vervoersopties

extra's

 

 

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 december 2004

I Algemene bepalingen voor zowel bemande als onbemande verhuur

II Bijzondere bepalingen voor uitsluitend bemande verhuur

III Bijzondere bepalingen voor uitsluitend onbemande verhuur

I ALGEMENE BEPALINGEN VOOR ZOWEL BEMANDE ALS ONBEMANDE VERHUUR

          1. Definities

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

              1.1 AV: de onderhavige algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport;

              p 1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin van het woord;

              1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van odrachtnemer is;

              1.4 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever;

              1.5 Opdracht: iedere overeenkomst met opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf;

              1.6 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereed-schappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

              1.7 Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een personenlift;

              1.8 Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de opdracht dan wel een uur-, dag-, week- of maandtarief;

              1.9 Reclames: alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht;

              1.10 Overmacht (‘niet-toerekenbare tekortkoming’): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van opdrachtnemer geen uitvoering van de opdracht kan worden verlangd;

              1.11 Schriftelijk: per post of per telefax;

              1.12 Vakbekwaam: volgens het minimaal van toepassing zijnde TCVT-schema van vakbekwaamheid opgeleid.

          2. Toepasselijkheid, conversie en uitleg

              2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle daarop voort-bouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.

              2.2 Indien door opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de opdracht van toepassing zouden kunnen zijn, prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke preva-lentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van toepassing zijn.

              2.3 Van deze AV (en dus ook van het bepaalde in I.2.1 en I.2.2) kan slechts bij schriftelijke, door partijen geteken-de overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

              2.4 Deze AV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie opdrachtnemer schriftelijk te kennen geeft niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.

              2.5 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de opdracht en/of deze AV laat de geldigheid van het overige deel van de opdracht en/of deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

              2.6 De opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AV zijn uitsluitend toegevoegd om re-den van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.

          3. Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van opdracht

              3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

              3.2 Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van een van opdrachtnemer afkomstige offerte, dan wel door de aanvaarding door opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht. De inhoud en de aanvaarding van de opdracht dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd.

              3.3 Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de opdracht is het bepaalde in I.3.1 en I.3.2 van overeen-komstige toepassing.

              3.4 De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en artikel 7:407 lid 2 BW - over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt uitgesloten.

 

z.o.z.


 

          4. Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen

Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed zijn te bereiken en te berijden, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar het bepaalde in I.8.3.

5. Uitvoering van opdracht door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeel-telijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient opdrachtnemer te bewerkstelligen dat de toepasselijkheid van deze AV door deze derde(n) wordt aanvaard.

6. Annulering van opdracht door opdrachtgever

Indien opdrachtgever de opdracht annuleert kan opdrachtnemer de als gevolg daarvan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering aantoonbaar ontstane omzetverlies ten laste brengen van opdrachtgever.

7. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door opdrachtnemer

              7.1 Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:

          a) opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot asbest;

          b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving;

          c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen vol

          doen; d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het materi-eel dat opdrachtnemer is genoodzaakt deze, hetzij conform de voorschriften van de fabrikant, hetzij con-form NEN 2024 en 2026 en/of de hijstabel, buiten bedrijf te stellen.

              7.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat, zal op-drachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.

              7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen ta-rief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij over-schrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

          8. Vergoeding

              8.1 Opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt exclusief BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door opdrachtnemer ondernomen presta-tie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.

              8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen onder de vergoeding niet heffingen van overheids- of andere instanties zoals ter zake van invoerrechten, accijnzen, boeten, enz. noch bijkomende kosten voor politiebege-leiding dan wel particuliere begeleiding, afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven verplichtingen waaron-der tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.

              8.3 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het recht de bedon-gen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten.

          9. Betaling

              9.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen na fac-tuurdatum in Euro’s te geschieden ofwel à contant ten kantore van opdrachtnemer ofwel op een door op-drachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van cre-ditering van de betreffende rekening.

              9.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

              9.3 Indien betaling niet binnen de in I.9.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn is op-drachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.

              9.4 Indien opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtnemer, voorts te zij-nen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten ge-adviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kos-ten van rechtskundige bijstand.

              9.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strek-kend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.

 


 

          10. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever

              10.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien om-gaand schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan op-drachtgever.

              10.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na het einde van de uitvoering van de opdracht bij op-drachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.

              10.3 Elk recht van opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde van de uitvoering van de opdracht een vordering tegen opdrachtnemer heeft ingesteld.

          11. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

              11.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer die valt buiten en boven de dekking van de in II.3.2. alsmede III.2.1 bedoelde, door opdrachtnemer te sluiten verplichte verzekering, wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van opdracht-nemer en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van voormelde verplichte ver-zekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.

              11.2 Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de in II.3.2. alsmede III.2.1. bedoelde verplich-te verzekering terzake de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van op-zet of grove schuld van opdrachtnemer zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toege-bracht, ten laste van opdrachtgever, zulks evenwel met uitzondering van schade aan het materieel, veroor-zaakt gedurende de bediening door opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of verdere hulppersonen. Indien opdrachtnemer echter bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van opdrachtgever en/of diens personeel, komt deze ten laste van opdrachtgever.

              11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventue-le tekortkoming in de nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de in II.3.2. en III.2.1 bedoelde verzekering.

              11.4 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer terzake de in I.11.2 en I.11.3 genoemde schade volledig te vrijwa-ren voor aanspraken van derden.

              11.5 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponde-rende verplichting van opdrachtgever tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van opdracht-nemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrok-ken zijn, alsmede voor eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs.

          12. Overmacht

              12.1 Onder overmacht als bedoeld in I.1.10 worden in ieder geval begrepen: werkstaking, praktische onmogelijk-heid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van opdrachtnemer, calamiteiten bij opdrachtnemer zoals brand, bovenmatig ziek-teverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

              12.2 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussen-komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat opdrachtne-mer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

          13. Geschillen

              13.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

              13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

              13.3 Deze AV zijn in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR UITSLUITEND BEMANDE VERHUUR

Onderstaande bepalingen zijn naast I. (Algemene bepalingen voor zowel bemande als onbemande verhuur) van toepas-sing in geval van uitsluitend bemande verhuur.

          1. Verplichtingen van opdrachtgever

De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden opgesteld, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar en gelden de bepalingen zoals gesteld in I. 8.3 en II.2.1 en II.2.2.

 


 

          2. Rechten van opdrachtnemer

              2.1 Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor het materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren.

              2.2 In geval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade c.q. meerkosten.

              2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met opdrachtgever is overeengekomen, mits het materieel inzetbaar is door opdrachtgever.

          3. Verplichtingen van opdrachtnemer

              3.1 Opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel, op de overeengekomen tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de op-dracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en deze op de overeenge-komen tijd voor opdrachtgever beschikbaar te zijn.

              3.2 Opdrachtnemer is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikte kranen te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever, zulks conform standaard verzekeringscondities verticaal transport, welke aan deze voorwaarden zijn gehecht als bijlage. Deze verplich-ting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.

 

III BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR UITSLUITEND ONBEMANDE VERHUUR

Onderstaande bepalingen zijn naast I. (Algemene bepalingen voor zowel bemande als onbemande verhuur) van toepas-sing in geval van uitsluitend onbemande verhuur.

          1. Verplichtingen van opdrachtgever

              1.1 De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden afgeleverd en dat het materieel goed en veilig kan worden gebruikt.

              1.2 Opdrachtgever neemt de machine in goede en werkzame staat in ontvangst. De levering van de machine vindt plaats ‘af depot’ van opdrachtnemer op een door opdrachtgever aangegeven locatie.

              1.3 Het materieel komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf vierentwintig uur voor aanvang van de met opdrachtgever overeengekomen leveringsdatum tot vierentwintig uur (afhankelijk van wat is over-eengekomen) na de afmeldingsdatum van het materieel conform III.1.11 dan wel na acceptatie door opdracht-gever op diens eigen terrein. Ook schade die in deze periode is veroorzaakt maar zich na deze periode mani-festeert komt voor rekening en risico van opdrachtgever. De verzekeringsplichten van opdrachtnemer zoals omschreven in III 2.2 en III.2.3 zijn gedurende deze periode onafgebroken van kracht. Schaderegeling dient te geschieden tegen de in de opdracht vermelde nieuwwaarde.

              1.4 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het materieel door een deskundige (als omschreven in de Arbo-wet en -regelgeving) wordt bediend. Opdrachtgever is verantwoordelijk en ziet erop toe dat de machine uitslui-tend door een deskundige kan worden bediend. Het materieel wordt veilig gebruikt overeenkomstig het gestel-de in de Arbowet en -regelgeving en de bij de machine behorende gebruiksaanwijzing. Bij de inzet van hoog-werkers zorgt opdrachtgever ervoor dat bij werkzaamheden altijd met valgordels om wordt gewerkt.

              1.5 Het doorverhuren of gebruik door derden van het materieel zonder schriftelijke toestemming van opdrachtne-mer is niet toegestaan.

              1.6 Opdrachtgever dient het dagelijks onderhoud uit te voeren zoals is voorgeschreven in de door opdrachtnemer bijgevoegde machinehandleiding, zoals het controleren van diverse olieniveaus, het brandstofniveau en het onder stroom zetten en het eventueel bijvullen van de accu’s voor gebruik.

              1.7 Eventuele ongelukken, verlies, schades of defecten dienen direct te worden gemeld, dan wel minimaal één uur na aanvang van de normale werktijd. Opdrachtnemer geeft opdracht tot herstel of reparatie; opdrachtgever mag niet repareren of laten repareren zonder toestemming van opdrachtnemer.

              1.8 Opdrachtgever dient bij calamiteiten (bijvoorbeeld schade, defect of extreme weersomstandigheden) alles te doen wat binnen zijn vermogen ligt om gevolgschade te voorkomen.

              1.9 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer of diens gemachtigde toegang wordt verleend tot het materieel.

              1.10 Gebruik op de openbare weg mag uitsluitend geschieden conform de CROW voorschriften of conform de bij de lokale wegbeheerder geldende voorschriften.

              1.11 Opdrachtgever is verplicht ten minste twee werkdagen van tevoren het verstrijken van de huurtermijn en het transport gereed zijn van het materieel schriftelijk bekend te maken aan de opdrachtnemer. Indien deze ter-mijn niet wordt aangehouden kunnen er extra kosten ontstaan bij opdrachtnemer die gerechtigd is deze door te berekenen en te factureren.

              1.12 De machine wordt kompleet en in de staat waarin hij is afgeleverd opgeleverd; er geldt een verplichting tot het goed onderhouden en schoonmaken van het materieel. Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van der-gelijke werkzaamheden zullen door opdrachtnemer als meerwerk worden berekend en gefactureerd.

              1.13 Het gebruik in het buitenland en op pontons of op schepen is uitsluitend toegestaan in overleg en met de uit-drukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

 


 

          2. Verplichtingen van opdrachtnemer

              2.1 Opdrachtnemer is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikt materieel te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever, zulks conform stan-daard verzekeringscondities verticaal transport, welke aan deze voorwaarden zijn gehecht als bijlage. Deze verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van gereedschappen en goederen noch van het bedienend en uitvoerend personeel in het materieel.

              2.2 Opdrachtnemer sluit met het oog op de bijzondere omstandigheid van onbemande verhuur adequate verzeke-ringen af: de verplichte W.A.(M.) verzekering en, op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever, een CASCO verzekering c.q. andere additionele verzekering. Voor een met de opdrachtnemer overeengekomen CASCO verzekering c.q. andere additionele verzekering, wordt een vergoeding aan de opdrachtgever in reke-ning gebracht. Indien er in het kader van deze verzekeringen tot uitkering wordt overgegaan, is opdrachtgever gehouden per verzekering een vergoeding ter hoogte van het eigen risico, tot een maximum per verzekering van € 5000,- per gebeurtenis, te betalen. Deze verzekeringen lopen maximaal vierentwintig uur door na beëin-diging van de opdracht. Reclames na deze termijn worden niet gedekt.

              2.3 Opdrachtnemer sluit voor schade aan het materieel (object) een met het oog op de bijzondere omstandigheid van onbemande verhuur adequate cascoverzekering af, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tevens wordt verzekerd: diefstal, verduistering c.q. vermissing of verlies, brandschade en waterschade tegen de nieuwwaarde van het betreffende materieel of het op de offerte vermelde te verzekeren nieuwwaardebedrag.

              2.4 Opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel in goede staat, voldaan aan eventueel wettelijke bepalingen, op de overeengekomen tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. In-dien de opdracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dient/dienen deze op de overeengekomen tijd voor opdrachtgever beschikbaar te zijn.

              2.5 Kosten aan het materieel welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van opdracht-nemer, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel inclusief arbeids-loon. Vergoeding van gevolgschade bij opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.

              2.6 Opdrachtnemer verplicht zich om reparaties zo spoedig mogelijk uit te (laten) voeren. Indien de reparatietijd langer dan één dag bedraagt wordt door opdrachtnemer voor alternatief materieel gezorgd of wordt de over-eenkomst opgeschort tot het moment van heringebruikname van het materieel.

          3. Rechten van opdrachtnemer

              3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met opdrachtgever is overeengekomen, mits het materieel inzetbaar is door opdrachtgever.

              3.2 Opdrachtnemer is gedurende de looptijd van de opdracht bevoegd de toestand van het materieel en de wijze waarop het wordt ingezet te komen controleren.

 


 

Standaard aansprakelijkheidsverzekering mobiele kranen

Andere bewoordingen, uiteraard met dezelfde strekking, kunnen en mogen voorkomen. In geval deze bewoordingen mo-gen leiden tot verschil in uitleg gaat onderstaande tekst voor.

Verzekerde

Degene, die de kraan te zijnen behoeve verzekert.

Als ‘medeverzekerden’ gelden:

          • de eigenaar van de kraan, voorzover niet reeds met name als verzekerde genoemd;

          • de opdrachtgever van degene, die de kraan te zijnen behoeve verzekert;

          • de huurder van de kraan;

          • een andere gebruiker te goeder trouw van het materieel;

          • zij, die met de kraan worden vervoerd;

          • de werkgever van de hiervoor genoemden voorzover deze in die hoedanigheid aansprakelijk is.

 

De hiervoor genoemde verzekerden gelden tegenover elkaar als derden.

Verzekerde som

€ 2.268.901,08 als maximum bedrag per gebeurtenis per object voor schade aan personen en/of roerende- en/of onroe-rende zaken.

Algemeen

De verzekering dekt de aansprakelijkheid terzake van:

          1. Mobiele kranen volgens specificatie.

          2. Nieuwe en/of anderszins in bezit of onder beheer van verzekerde komende objecten worden automatisch door assu-radeuren gedekt gehouden vanaf het tijdstip, dat een dergelijk object of objecten voor rekening en verantwoordelijk-heid van verzekerde komt (komen).

 

Verzekerde verplicht zich echter zo spoedig mogelijk hiervan een opgave te doen aan.......................................................

............................................................................................................................... (verzekeringsmakelaar of assuradeur).

Als verzekerd bedrag zal in principe worden aangehouden de aanschaffingssom van het desbetreffende object.

Verzekerde zal deze objecten onder de verzekering declareren.

Dekkingsgebied

Deze verzekering is van kracht voor vervoer, verblijf, rijden en werken binnen het gebied van Nederland, België, Luxem-burg en de Bondsrepubliek Duitsland tot maximaal 50 km over de Nederlands/Duitse, respectievelijk Belgisch c.q. Luxemburgs/Duitse grens.

Conditiën

Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 met betrekking tot aansprakelijkheid uitgebreid met aanvullende make-laarsclausules(s).

Eveneens zijn toegestaan met bovenstaande conditiën in dekking overeenstemmende voorwaarden van een erkende verzekeringsmaatschappij (bijv. zogenaamde werkmaterieelpolis).

Eigen risico

In principe nihil.

Enige andere verzekering

Verhouding tussen onderhavige verzekering en enige andere verzekering. Indien in enige andere verzekering is bepaald, dat de onderhavige verzekering voorgaat, komt de schadevergoeding in de eerste plaats ten laste van de onderhavige verzekering, vanzelfsprekend binnen het kader daarvan.

Indien niet in enige andere verzekering is bepaald, dat de onderhavige verzekering voorgaat, geldt:

          • Het is mogelijk, dat de schadevergoeding onder enige andere verzekering niet binnen een redelijk geachte termijn plaats heeft of slechts voor een bepaald gedeelte plaats heeft; in dat geval betaalt de onderhavige verzekering binnen het kader daarvan de schadevergoeding geheel of voor dat bepaalde gedeelte, waarbij de verzekerden hun rechten onder enige andere verzekering overdragen aan assuradeuren van de onderhavige verzekering.

          • Indien de verplichting tot schadevergoeding is ontstaan volgens de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mo-torrijtuigen) of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet, en enige andere verzekering wordt niet geacht aan de door of krachtens de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) of een daarmee overeenkomen-de buitenlandse wet gestelde eisen te voldoen, dan gaat de onderhavige verzekering voor en assuradeuren zullen binnen het kader van de verzekering de schadevergoeding betalen.

 

Verzekeringstermijn

Twaalf maanden,

ingaande ............................................................................................................................................................................

eindigende ..........................................................................................................................................................................

beide dagen inbegrepen.


 

Jaarpremie

Van geval tot geval afzonderlijk vast te stellen.

Uitkering schadepenningen

Schadepenningen zullen uitsluitend worden uitgekeerd aan de eerste met name in deze verzekering genoemde verze-kerde.

Dit vindt geen toepassing, indien:

          • genoemde verzekerde het schriftelijk anders heeft geregeld;

          • de W.A.M. of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet voorschrijft, dat de uitkering van de schadepenningen aan een ander moet plaats hebben.